กรมประมงระบบส่งภาพสมุดบันทึกการทำการประมง

เรือประมงที่ไม่แจ้งเข้าออก